Rate this post

Przewoźnicy zajmujący się przewozem materiałów niebezpiecznych są zobowiązani do końca lutego złożyć roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów ADR i przesłać go do wojewódzkiego inspektora drogowego. Jest to zgodne z art. 16 ust.1 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2012 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów ADR, który brzmi:

adr1

Art. 16. 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany:

1) wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem”, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio:

  1. a) wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
  2. b) Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego – w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych,
  3. c) dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu żeglugą śródlądową towarów.

 

Drugi egzemplarz sprawozdania przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w siedzibie swojej firmy przez pięć lat od momentu jego wysłania. Jeśli przewoźnik nie dotrzyma terminu wysłania sprawozdania, zostanie na niego założona kara w wysokości 200 zł, jeśli od daty przesłania sprawozdania nie minęło 14 dni. 2000 zł, jeśli upłynęło co najmniej 14 dni i 5000 zł, gdy sprawozdanie zostało wysłane po trzech miesiącach.

Jak wypełnić formularz?

– powinien być wypełniony pismem drukowanym (najlepiej na komputerze lub na maszynie)

– osobno należy podać ilości towarów niebezpiecznych dla każdej klasy (kolejność wg numeracji klas)

– łączna ilość materiałów niebezpiecznych w danej klasie jest sumą towarów tej klasy, które zostały załadowane, przewiezione i rozładowane, czy to w cysternach, czy na sztuki, czy luzem

– towary niebezpieczne dużego ryzyka podaje się osobno dla każdego numeru UN

– ilość towarów klasy 1 podaje się w kilogramach netto materiału wybuchowego, klasy 2 w litrach pojemności naczyń lub cysterny; klasy 7 w bekerelach jako aktywności zawartości promieniotwórczych lub w gramach; w przypadku pozostałych towarów w kilogramach

Sprawozdanie roczne nie obejmuje materiałów pozostających w nieoczyszczonych cysternach, kontenerach i pojazdach. Nie wpisuje się także towarów, które przewożone są w takich ilościach, które nie wymagają oznakowania pojazdu. Co ważne sprawozdanie nie zawiera ładunków, których przewóz odbywał się w całości poza terytorium Polski.

 

 

Źródło: arena561.pl