Rate this post

Bardzo dobra wiadomość dla polskich przewoźników! W Soczi polska i rosyjska delegacja zadecydowały o tym, iż otrzymają oni dodatkowych 70 000 zezwoleń na przewóz drogowy (50 tys. zezwoleń dwustronnych i 20 tys. zezwoleń Polska – kraje trzecie).

Wynegocjowano również, iż w kolejnych 3 latach (2013-2015) polskie firmy transportowe otrzymają 45 000 zezwoleń do i z krajów trzecich oraz zasadę, że zezwolenia dwustronne i tranzytowe nie będą limitowane. Poza tym przy towarach załadowanych w Polsce nie będzie brany pod uwagę kraj pochodzenia towaru i kraj firmy dokonującej obrotu tym towarem.

Przewoźnicy muszą jednak pamiętać, że określenie rodzaju przewozów może nastąpić tylko na podstawie listu CMR. Wszystkie zapisy i uwagi w nim zawarte muszą dać się łatwo odczytać, natomiast pole: „podpis i stempel nadawcy” powinno obowiązkowo zawierać odcisk pieczęci zgodnej z informacjami zawartymi w polu „nadawca”. Dane muszą być czytelne. Należy podać istotne informacje o firmie (w tym obowiązkowo: nazwę, adres i numery telefonu lub faksu). W tym polu musi znajdować się również nazwisko i podpis osoby, która odpowiada wobec nadawcy za sporządzenie listu przewozowego. Ponadto obowiązkowo należy wypełnić pole: „miejsce i data załadowania”, które jest właściwym polem do potwierdzenia faktu o miejscu załadunku towaru.
Jeśli ładunek pochodzi z kraju trzeciego i ładowany jest na terenie Polski, a posiadacz ładunku nie wyraża zgody na zamianę jego nazwy w polu: „nadawca” (np. z powodu umów ubezpieczeniowych) i przy tym zleca załadunek swojego towaru, to osoba dokonująca załadunku tego towaru na środek transportowy musi dokonać adnotacji w polu: „postanowienia specjalne” o tym, że „wysyłka ładunku z terytorium Polski uzgodniona z właścicielem ładunku” (który nie zawsze jest nadawcą ładunku).