Rate this post

Nowa regulacja przewozu węgla

transport węglaCzy wiesz, jak zmieniły się przepisy dotyczące przewozu węgla? Otóż na podstawie wielostronnej umowy M282 wprowadzono istotne zmiany ułatwiające transport tego rodzaju ładunku.

Wydawać by się mogło, że transport węgla to właściwie nic trudnego. Wydobywany jest z kopalni ładowany do wagonów lub na podstawione pojazdy i w ten sposób dostarczany do odbiorcy. Jest tu jednak bardzo istotnych czynników. Do pierwszych z nich należy ilość potrzebna do przewiezienia – to zdecydowanie determinuje wybór środka transportu – kolejowego lub drogowego. Kolejnym czynnikiem jest rodzaj węgla, który jest określany na podstawie wielkości wydobywanych brył. Nie da się zatem wszystkiego wrzucić do jednego środka transportu i przewieźć w wyznaczone miejsce. Ważna jest tu umiejętność podziału rodzaju węgla i odpowiedniego przeznaczenia go do transportu, a co za tym idzie, także dobór odpowiednich narzędzi niezbędnych do załadunku i rozładunku towaru.

Istotnym czynnikiem przy podjęciu się transportu węgla jest także lokalizacja kopalni oraz miejsce dostawy ładunku.

Jeśli chodzi o transport drogowy jeszcze niedawno węgiel traktowany był jako materiał niebezpieczny. Był oznaczony jako UN 1361, przyznano mu grupę pakowania III oraz UN 3088 jako materiał samonagrzewający się stały i organiczny, któremu przypisano grupę pakowania III. W ten sposób przewóz węgla podlegał w przypadku transportu drogowego zapisom umowy ADR. Pojazdy musiałby być odpowiednio oznaczone, wyposażone w tablice i nalepki ostrzegawcze, a załoga pojazdu powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy wyposażenia pojazdu obowiązujące przy przewozie materiałów niebezpiecznych.

Te przepisy jednak uległy zmianie. I tak w wyniku podpisania wielostronnej umowy M282 nastąpiło odstępstwo do przepisów zawartych w umowie ADR, a konkretnie w tabeli A rozdziału 3.2.1, które dotycząc przewozu węgla kamiennego, koksu i antracytu mieszczącego się w klasie 4.2 grupa pakowania III. Tym sposobem przepisy przewóz węgla, koksu i antracytu nie podlega obecnie przepisom umowy ADR. Zapisy w umowie bez względu na wcześniejsze ewentualne wystąpienie z niej sygnatariuszy obowiązywać będą do ostatniego dnia czerwca 2019 roku.