Rate this post

W końcu postęp w realizacji projektu zakładającego utworzenie Elektronicznego Rejestru Przewoźników

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD )

Polscy przewoźnicy doczekają się Elektronicznego Rejestru Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Wynika to z przyjętej niedawno przez Sejm nowelizacji ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Wprowadzenie do użytku takiego spisu wpłynie znacznie na poprawę bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie z rynku nieuczciwych firm, a także stworzy dogodne warunki do uczciwej konkurencji. Oczywiście rejestr oznacza także większą kontrolę i nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie przewozów. Przewoźnicy, którzy będą dopuszczali się naruszeń mogą utracić dobrą reputację. Wszystko to jednak ma przysłużyć się całej branży transportowej.

Międzynarodowy nadzór

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) to spis aktualnych danych wszystkich przewoźników drogowych. Umożliwia on łatwą i szybką wymianę informacji na temat przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Baza zawiera również wiadomości na temat poważnych naruszeń przepisów z dziedziny transportu drogowego oraz nałożonych na przedsiębiorcę kar, a także osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy (do czasu przywrócenia dobrej reputacji).

Wymiana informacji jest możliwa między wszystkimi krajami członkowskimi, które wdrożyły system. Rejestr stanowi zatem formę międzynarodowego nadzoru nad firmami. Jego wdrożenie wpływa na poprawę bezpieczeństwa transportu drogowego w danym państwie oraz całego obrotu gospodarczego w Europie. Nad standaryzacją danych zawartych w rejestrze oraz ich elektroniczną wymianą pieczę sprawuje Komisja Europejska.

Utworzenie takiego rejestru w państwach członkowskich podyktowane jest wypełnieniem zobowiązań unijnych zgodnie  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Obecnie rejestr funkcjonuje już w 25 państwach.

Cztery lata opóźnienia

Pomimo upływu wielu lat od wejścia w życie Rozporządzenia 1071/2009 w Polsce nie udało się uruchomić Krajowego Elektronicznego Rejestru Przewoźników. Ostateczny termin wdrożenia unijnych aktów i udostępnienia danych w rejestrze minął 31 grudnia 2012 r. Przez cały ten czas nie było stosownych podstaw prawnych do zbudowania i aktywacji systemu. Komisja Europejska monitowała w tej sprawie kilkukrotnie; złożyła nawet skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości.

Teraz po czterech latach doczekaliśmy się nowelizacji ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, która pozwoli na uruchomienie systemu w naszym kraju. Wykaz ma powstać do 31 grudnia 2017 r. (wcześniej mowa była o 1 kwietnia 2017 r.). Za uchwaleniem noweli zagłosowało wszystkich 421 posłów.

Zgodnie z nowymi przepisami rejestr zostanie zbudowany na bazie danych funkcjonujących już w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu. Spis zostanie automatycznie połączony z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, że wszystkie dane zawarte w rejestrze będą mogły być wymieniane pomiędzy służbami kontrolnymi i właściwymi władzami poszczególnych krajów Wspólnoty i to w czasie rzeczywistym.

Korzyści płynące z wdrożenia KREPTD w Polsce

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym pozwoli wypełnić zobowiązania wobec UE a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa całego sektora transportowego. KREPTD przyczyni się bowiem do skutecznego systemu kontroli przewozów drogowych oraz osób odpowiadających za transport. W ten sposób będzie można wyeliminować nierzetelnych przedsiębiorców a na rynku pozostaną tylko profesjonalni przewoźnicy przestrzegający zasad uczciwej konkurencji.

Dodatkowo jeden wspólny system teleinformatyczny przyczyni się do wzrostu efektywności procesów administracyjnych i wzmocnienia współpracy między państwami UE w zakresie nadzorowania przedsiębiorstw (umożliwi on m.in. wysyłanie powiadomień o naruszeniach popełnionych przez przewoźników w różnych krajach). Wykaz ułatwi także obywatelom dostęp do różnorodnych rejestrów, umożliwi złożenie wniosków o wydanie zezwolenia, sprawdzenie statusu sprawy etc.

Podsumowując

To już pewne, że po kliku latach oczekiwań w Polsce zacznie funkcjonować specjalny rejestr elektroniczny wymagany przez Unię Europejską. Rejestr będzie prowadzony przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego i będzie on częścią międzynarodowej sieci. Do rejestru trafią wszystkie osoby posiadające zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz osoby zarządzające transportem drogowym w firmach przewozowych. Dane w ewidencji przedsiębiorców będą jawne i publicznie dostępne (za wyjątkiem daty i miejsca urodzenia przedsiębiorcy oraz adresu jego zamieszkania). Umożliwi to klientom dostęp do wykazu pozytywnie zweryfikowanych przedsiębiorców. Informacje gromadzone w ewidencji poważnych naruszeń oraz ewidencji osób, które utraciły możliwość zarządzania transportem w przedsiębiorstwach transportowych będą udostępniane tylko upoważnionym organom m.in. policji, sądom i ABW.

Informacja za: www.zmpd.pl, www.sejm.gov.pl, www.gazetaprawna.pl, www.logistyka.net.pl, www.gitd.gov.pl