Rate this post

Odholowanie auta na parking strzeżony

 1. Z ważnych względów uzasadnionych w przepisach
 2. Gdy nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób
 3. Konsekwencje finansowe
 4. Podsumowanie

Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym przewidują kilka przypadków, kiedy to funkcjonariusze służb kontrolnych mogą usunąć pojazd z drogi (wiąże się to z odholowaniem auta na parking strzeżony na koszt właściciela). Jednak w pewnych sytuacjach można uniknąć odstawienia pojazdu na parking depozytowy. Funkcjonariusz musi właściwie ocenić sytuację, gdyż to od jego decyzji zależeć będą przyszłe konsekwencje dla kierowcy (przede wszystkim finansowe). Właściciel pojazdu może domagać się odszkodowania, jeśli odholowanie auta było bezpodstawne.

 1. Z ważnych względów uzasadnionych w przepisach

Organem uprawnionym do zatrzymania i odholowania pojazdu jest policja oraz straż miejska(gminna), a w stosunku do pojazdów wykonujących przewóz drogowy także inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz organy tej inspekcji.

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi pojazd zostanie bezwzględnie usunięty z drogi na koszt właściciela w przypadku:

 • Pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu (nawet gdy nie ma stosownej tabliczki). Należy zaliczyć tu parkowane na skrzyżowaniu, przejściu dla pieszych, czy na przystanku.
 • Nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie (jednak tylko w przypadku gdy samochód jest zarejestrowany w kraju niebędącym państwem UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej),
 • Przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu (o tym, czy w pobliżu jest droga o wyższej nośności i można skierować na nią pojazd decyduje kontrolujący),
 • Pozostawienia pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych bez stosownych uprawnień (lub nieoznaczenia pojazdu właściwą kartą parkingową),
 • Pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela (nawet jeśli samochód nie powoduje zagrożenia),
 • Kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy. Jednak tylko wówczas, gdy nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem (inaczej mówiąc, jeśli pojazd może przejąć inny kierowca, unikniemy odholowania).

Uwaga!!! Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, również wtedy, gdy utrudnia on prowadzenie akcji ratowniczej.

 1. Gdy nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób

Pojazd może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

 • Kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • Kierowała nim osoba nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
 • Stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Jeśli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia, funkcjonariusz powinien odstąpić od usunięcia pojazdu.

Uwaga!!! W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu, pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół.

 1. Konsekwencje finansowe

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym parkingu strzeżonym do czasu uzyskania zezwolenia na jego odbiór oraz uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Warto zatem znać także maksymalne stawki opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu (stawki zapisane są w ustawie, obowiązują w danym roku kalendarzowym i ulegają corocznie zmianie). W 2017 r. kształtują się one w następujący sposób:

 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za usunięcie – 440 zł; za każdą dobę przechowywania – 33 zł,
 • pojazd o DMC powyżej 3,5 t do 7,5 t – za usunięcie – 550 zł; za każdą dobę przechowywania – 45 zł,
 • pojazd o DMC powyżej 7,5 t do 16 t – za usunięcie – 780 zł; za każdą dobę przechowywania – 65 zł,
 • pojazd o DMC powyżej 16 t – za usunięcie – 1150 zł; za każdą dobę przechowywania – 120 zł,
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne – za usunięcie – 1400 zł; za każdą dobę przechowywania – 180 zł.

Oprócz tych kosztów kierowca nie uniknie też mandatu za parkowanie w niedozwolonym miejscu, czy przekroczenie wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi w transporcie.

 1. Podsumowanie

Warto pamiętać, że nie każdy źle zaparowany pojazd można odholować na parking. Ważną sprawę odgrywają tu kwestie bezpieczeństwa na drodze. Jeżeli nasz pojazd zostanie odholowany, a nie zgadzamy się z decyzją kontrolującego, możemy wystosować odpowiednie pismo do tegoż organu oraz żądać zwrotu kosztów odholowania i postoju wraz z odsetkami.

Informacja za: www.moto.wp.pl, www.mojafirma.infor.pl, www.prawo.gazetaprawna.pl, www.strazmiejska.gda.pl, ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128).