Rate this post

Obowiązki kierowcy samochodu ciężarowego uczestniczącego w wypadku drogowym

Do wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych dochodzi dość często w naszym kraju. I choć statystyki z roku na rok są coraz lepsze, w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, nie wyglądają one jeszcze optymistycznie. Jak się jednak okazuje zdecydowana większość tych wypadków wcale nie jest powodowana przez kierowców „tirów”. Bez względu jednak na to czy kierowca ciężarówki jest sprawcą zdarzenia, czy też poszkodowanym, ma on pewne obowiązki jako osoba uczestnicząca w wypadku, a jego zachowanie może mieć wpływ na uzyskanie odszkodowania.

wypadek

Co kierowca powinien zrobić a czego mu nie wolno na miejscu wypadku?

Procedura postępowania

Do głównych rodzajów zdarzeń drogowych powodowanych przez zawodowych kierowców ciężarówek należą zderzenie boczne, czołowe i tylne. Najczęściej kierujący tymi pojazdami są sprawcami wypadków z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu oraz z powodu nie udzielenia pierwszeństwa przejazdu także nieprawidłowego wyprzedzania, niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami, zmęczenia i zaśnięcia. Jednakże takich wypadków rocznie jest tylko kilka procent. W zdecydowanej większości to kierowca ciężarówki jest poszkodowanym.

Nie mniej jednak jeśli dojdzie do wypadku, kierowca ciężarówki jest zobowiązany do:

  • przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych;
  • zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody;
  • niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo;
  • udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia informacji o posiadanym ubezpieczeniu OC komunikacyjnym;
  • niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje;
  • przedstawienia zakładowi ubezpieczeń posiadanych dowodów dotyczących zdarzenia i szkody oraz ułatwienia ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód.

Uwaga!!! Jeżeli kierowca nie dopełni tych obowiązków, a będzie miało to wpływ na ustalenie zakresu odpowiedzialności albo też na zwiększenie rozmiarów szkody, zakład ubezpieczeń może dochodzić zwrotu części wypłaconego uprawnionemu odszkodowania lub ograniczyć wypłatę odszkodowanie.

Udzielenie pomocy

Zgodnie z Kodeksem Karnym oraz Kodeksem Drogowym jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący jest obowiązany udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku, wezwać pogotowie ratunkowe i Policję oraz właściwie zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Za nieudzielenie pomocy grożą nawet 3 lata więzienia, a także utrata prawa jazdy. Udzielanie pomocy poszkodowanemu nie może jednak zagrażać bezpieczeństwu ratującego. Nie ma zatem obowiązku narażania własnego życia dla ratowania innej osoby. Mimo wszystko należy chociaż ustalić stan zdrowia poszkodowanego i podjąć podstawowe czynności zabezpieczające.

Jednocześnie kierowca ma obowiązek zatrzymać pojazd, tak aby nie zagrażało to bezpieczeństwu ruchu drogowego, pozostać na miejscu wypadku i nie dopuścić do utrudnia ustalenia przebiegu wypadku. Kierowca, który spowoduje wypadek i ucieknie z miejsca zdarzenia musi liczyć się z większym wymiarem kary.

Wypadek drogowy = wypadek przy pracy

Szkoda osobowa w wyniku wypadku samochodowego może być także szkodą traktowaną jako wypadek przy pracy. Bardzo często taka sytuacja ma miejsce właśnie w czasie wykonywania obowiązków służbowych przez kierowców samochodów ciężarowych. Musi zostać wówczas sporządzony protokół ustalenia okoliczności tego wypadku.

Żeby można było uznać, że nastąpił wypadek przy pracy muszą wystąpić cztery przesłanki:

  • zdarzenie musi być nagłe
  • musi być przyczyna zewnętrzna (czynnik działający z zewnątrz)
  • zdarzenie powoduje uraz lub śmierć
  • zdarzenie nastąpiło w związku z pracą

Jeśli szkoda w ruchu komunikacyjnym jest także szkodą spowodowaną wypadkiem przy pracy, kierowca musi zgłosić szkodę zarówno do firmy ubezpieczeniowej zajmującej się odszkodowaniami za szkody komunikacyjne, jak i do firmy ubezpieczeniowej zajmującej się odszkodowaniami za szkody spowodowane wypadkiem przy pracy oraz powiadomić przełożonego. Świadczenia nie przysługują jednak ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Świadczenia nie przysługują również ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Podsumowując

Wypadki samochodowe zdarzają się codziennie. W przypadku kierowców ciężarówek wypadek drogowy najczęściej jest także wypadkiem przy pracy. Niezależnie od tego, czy jest on winien, czy też nie, musi on dopełnić kilku obowiązków. Przede wszystkim powinien zadbać o właściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia i odpowiednie udokumentowanie sytuacji, co pozwoli ustalić przebieg tego zdarzenia i rozmiar powstałych szkód. Ale jego powinnością jest także zapewnienie pomocy ofiarom oraz wezwanie pogotowia i policji jeśli ktoś został zabity lub ranny. W przypadku dochodzenia roszczeń z ubezpieczenia warto też zadbać o wcześniejsze wskazanie policjantom zakres uszkodzeń pojazdu oraz zrobienie zdjęć.