Rate this post

Czy pracodawca ma prawo, a jeśli tak to w jakim zakresie może pociągnąć do odpowiedzialności kierowcę za uszkodzenie pojazdu?

odpowiedzialnosc

Usługi transportowe nie istnieją bez kierowców. W przypadku świadczenia tego rodzaju usług pracodawca jest narażony na uszkodzenia pojazdów, którymi przewożone są ładunki. Z całą pewnością większość kierowców traktuje powierzony mu pojazd z należytą starannością zdając sobie sprawę, że stanowi on narzędzie ich pracy. Jednak poruszanie się po drogach, dojazd do miejsc załadunku lub rozładunku niesie za sobą pewne ryzyko. Poza tym nie jest tajemnicą, że kierowcy także bywają różni. Odpowiedzialność pracownika za uszkodzenie pojazdu reguluje kodeks pracy, który podaje dwie możliwości.

Powierzenie mienia w związku ze świadczeniem pracy

W tym wypadku pracodawca może obciążyć pracownika zapłatą odszkodowania w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia na podstawie zwykłej odpowiedzialności pracowniczej, kiedy jego wina nie jest udowodniona. Jednak w przypadku, kiedy szkoda została wyrządzona umyślnie, pracownik ponosi pełną odpowiedzialność, zgodnie z artykułem 122 kodeksu pracy Art. 122: „Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.”Za „umyślne” działania rozumie się w takim przypadku również prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym.

Powierzenie mienia z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia

Artykuł 124 kodeksu pracy mówi:

„§1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

  • 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.
  • 3. Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.”

Tu ważne jest, aby pracownik wyraził zgodę na taki sposób przekazania pojazdu i potwierdził, że został on mu powierzony w sposób prawidłowy. Jeśli dojdzie do uszkodzenia, to zgodnie z wyżej przytoczonym zapisem w umowie, to pracownik będzie ponosił pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Co ważne, czynnikiem zwalniającym go z odpowiedzialności nie są warunki atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku. W przypadku trudności z ustaleniem winnego spowodowanej szkody, należy pamiętać, że zamontowane w pojeździe systemy telematyczne znacznie mogą to ułatwić. Pracodawca powinien zadbać o to, by przekazać pracownikowi pojazd w sposób nie budzący zastrzeżeń. Z pewnością nie zaszkodzi szczegółowo z kierowcą omówić zasady korzystania z pojazdu, a także konsekwencje ich nieprzestrzegania.

Jak widać możliwości zabezpieczenia się pracodawcy przed uszkodzeniem pojazdu przez pracownika jest kilka. Czy te objęte większym rygorem uczulą kierowców na dbanie o pojazd, którym przewożą ładunek? Można sprawdzić…