Rate this post

Kilka dni temu weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej „w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach”. Jest to swego rodzaju rewolucja, gdyż przepisy mniej rygorystycznie traktują posiadaczy nie do końca sprawnych pojazdów.

Podział usterek na kategorie zagrożeń

Od tej pory rozporządzenie wyraźnie dzieli nieprawidłowości ujawnione podczas przeglądu na trzy podstawowe kategorie:

•    Pierwsza kategoria traktuje drobne usterki techniczne jako nie mające wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska. Do takich możemy zaliczyć np. brak elementu numeru rejestracyjnego lub tablica nieczytelna, brak trójkąta, apteczki, niedziałający sygnał dźwiękowy, nieprawidłowo zamontowany prędkościomierz lub jego brak, pedał hamulca nie zwalnia się prawidłowo, zbyt niski poziom płynu hamulcowego, brak lub uszkodzenie lusterka wstecznego, brak pióra wycieraczki, brak świateł drogowych i mijania lub ich uszkodzenie, uszkodzenie świateł przeciwmgłowych, wycieki płynu hamulcowego itp.

•    Druga kategoria są to techniczne usterki istotne, mogące naruszać bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska. Uprawniony diagnosta zamieszcza wpis o nich w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i określa wynik badania technicznego jako negatywny. Jednocześnie informuje posiadacza pojazdu o konieczności przeprowadzenia badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 6 ustawy.

•    Oraz trzecia kategoria – usterki stwarzające bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, niezależnie od okoliczności.

Uprawnienia diagnosty

Uprawniony diagnosta podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu usterki do odpowiedniej grupy. W przypadku gdy w pojeździe nie stwierdzono żadnych usterek lub stwierdzono usterki drobne, uprawniony diagnosta określa wynik badania technicznego pojazdu jako pozytywny. Informuje następnie posiadacza pojazdu o rodzaju stwierdzonych usterek drobnych i konieczności ich usunięcia. Pojazd może dalej poruszać się po drogach, a drobne uchybienia nie będą nigdzie odnotowywane.
W przypadku wykrycia kilku usterek diagnosta podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu usterek do wyższej grupy usterek, jeżeli ich skumulowany wpływ skutkuje wzrostem zagrożenia powodowanego przez pojazd.
W przypadku gdy w pojeździe stwierdzono usterki stwarzające zagrożenie, uprawniony diagnosta zamieszcza wpis o nich w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i określa wynik badania technicznego jako negatywny. Jednocześnie diagnosta zatrzymuje dowód rejestracyjny.

Po zakończeniu przeprowadzania badania technicznego pojazdu uprawniony diagnosta niezwłocznie dokonuje wpisu o wyniku tego badania do rejestru badań technicznych pojazdów, a także dokonuje wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu albo wystawia zaświadczenie z badania technicznego pojazdu.

Ujednolicenie przepisów w całej Unii Europejskiej?

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia tj. od 8.10.2012 roku. Zmiany w przepisach dotyczące badań technicznych wymusiła na nas Unia Europejska. Za jakiś czas w każdym kraju wspólnotowym badanie będzie przeprowadzane według identycznych wytycznych i można je będzie wykonać w dowolnym państwie. Założenie wydaje się być słuszne, ale na razie jest to tylko kolejny z planów decydentów z Brukseli.