Rate this post

Pakiet drogowy 2016

Unia Europejska po pięciu latach funkcjonowania Pakietu Drogowego zapowiada zmianę rozporządzeń w tym obszarze. Nie do końca jeszcze wiadomo jak wielkie będą to zmiany, jednak zrewidowany Pakiet ma na pewno dotyczyć wspólnych opłat drogowych, swobody dostępu do rynku transportowego UE oraz wspólnych regułach socjalnych dla wszystkich krajów członkowskich Unii m.in. pod kątem zaostrzenia sankcji za naruszenia przepisów w tym zakresie. Ujednolicone mają zostać też kwestie czasu pracy i wypoczynku, szkoleń i kwalifikacji kierowców.

pakiet dorogowy

Jak wpłynie to na polski sektor transportowy; czy zmiany mogą przynieść szanse czy zagrożenia dla rodzimych przewoźników?

Wspólne przepisy transportowe

Pakiet Drogowy to trzy unijne rozporządzenia (nr 1071,1072,1073/2009/UE), które zaczęły obowiązywać w Polsce w grudniu 2011 r. W ramach Pakietu Drogowego zastosowano wspólne przepisy dla międzynarodowego przewozu towarów i dla przewozu kabotażowego. Zadaniem Pakietu jest ujednolicenie zasad wykonywania transportu drogowego na terenie Wspólnoty a tym samym wpływ na poprawę sytuacji w transporcie drogowym. Przyjęte regulacje określają m.in.:

  • warunki udzielania licencji na transport drogowy,
  • przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika towarów,
  • dostęp do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy,
  • dostęp do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych,
  • konieczność posiadania bazy eksploatacyjnej,
  • wymóg uzyskiwania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego,
  • obowiązek wyznaczenia osoby zarządzającej transportem, która musi w sposób skuteczny i ciągły kierować działalnością transportową przedsiębiorstwa, mieć z nią rzeczywisty związek i zamieszkiwać w UE,
  • warunek posiadania zdolności finansowej i sposoby jej potwierdzania,
  • zasady cofania dobrej reputacji,
  • wzmocnienie procedur wymiany informacji między państwami członkowskimi w zakresie naruszeń popełnianych przez przewoźników itp.

Rewizja pakietu

Komisja Europejska postanowiła niedawno zrewidować zasady wyznaczone w wyżej wymienionych rozporządzeniach. Poszczególne kraje unijne będą mogły zgłaszać swoje wnioski w zakresie Pakietu Drogowego i dopiero one dadzą kształt przygotowywanym regulacjom.

Polska obawia się rozwiązań nowego pakietu, gdyż kraje dominujące, takie jak Niemcy i Francja, mogą próbować wprowadzić do unijnego prawa rozwiązania mające na celu wyeliminowanie polskich przewoźników z ich rynku. Nie wiadomo też jakie inne zmiany mogą postulować pozostałe kraje unijne, jednak można przypuszczać, że będą one dotyczyły warunków zatrudniania, wynagradzania i ochrony socjalnej pracowników sektora przewozów.

Strona polska będzie uczestniczyć negocjacjach nad ostateczną treścią zmienianych rozporządzeń, jednak gros przewoźników obawia się, że nasza reprezentacja nie będzie zbyt „mocna” na forum międzynarodowym.

Podsumowując

Stworzenie jednolitego europejskiego rynku transportu drogowego, zapewniającego sprawiedliwe warunki konkurencji i swobodę świadczenia usług, jest możliwe tylko dzięki harmonizacji przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Harmonizacja ta przejawia się w zakresie wskaźników społecznych, technicznych i podatkowych. Komisja Europejska już od jakiegoś czasu pracuje nad nowym Pakietem Drogowym, który ma wprowadzić niezbędne regulacje.

Regulacje te mogą zarówno znacznie ułatwić świadczenie usług transportowych, jak i skutecznie je utrudnić (szczególnie rodzimym firmom transportowym konkurującym na rynku europejskim). Bieżący rok może zatem okazać się kluczowy dla polskiej branży transportowej.