Rate this post

ciezarowkiWraz z Nowym Rokiem wprowadzone zostały nowe uregulowania z nowelizacji ustawy od towarów i usług z 26 lipca 2013 roku. Od teraz obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi (obecnie jest to data otrzymania zapłaty, nie później jednak niż 30 dzień od wykonania usługi). Od teraz o terminie rozliczania podatku VAT decyduje nie faktura, ale dokument przewozowy (np. list CMR). Ważnym jest więc, by w list przewozowy wpisać datę rozładunku. Zgodnie z nowymi przepisami dzień wystawienia faktury i termin zapłaty nie mają znaczenia dla obowiązku podatkowego.

Podstawa opodatkowania

Zasady ustalenia podstawy opodatkowania również uległy zmianie. Od teraz podstawą jest całość należności za wykonaną usługę transportową, w tym koszty dodatkowe, którymi firma transportowa obciąża klienta (np. dodatkowe ubezpieczenie).

Podstawa opodatkowania nie obejmuje natomiast kwot otrzymanych od zleceniodawcy usługi jako zwrot wydatków poniesionych  w jego imieniu i na jego rzecz (wydatki wyłożone na opłaty celne, weterynaryjne itp.). Ważnym jest fakt, że na wydatkach wyłożonych przewoźnikowi nie wolno zarabiać. Dlatego też powinien upomnieć się tylko i wyłącznie o taką sumę, którą poniósł podczas wykonywania usługi. Oprócz wydatków wyłożonych do podstawy opodatkowania nie wlicza się również wartość opakowań zwrotnych (np. palet).

Faktura musi być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Źródło: „Przewoźnik” 6/33