Rate this post

Pakiet „100 zmian dla firm”

  1. Zmiany w Kodeksie pracy
  2. Kontrole w przedsiębiorstwie
  3. Pakiet wierzycielski
  4. Elektronizacja oraz skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych
  5. Podsumowanie

 

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju od dłuższego czasu pracuje nad projektem ustawy o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców. W grudniu 2016 r. Sejm przyjął pierwszą z ustaw, będącą elementem pakietu 100 ułatwień dla firm (tzw. „Pakiet Morawieckiego”). Dzięki przyjętemu projektowi m.in. małe firmy zostaną zwolnione z tworzenia ZFŚS, ustalania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania. Nowa regulacja ogranicza także liczbę i zakres kontroli przedsiębiorców. Pracownicy będą mieli za to więcej czasu na wniesienie powództwa przeciwko pracodawcy. Większość przepisów ustawy weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

Ale to nie jedyne ważne zmiany wprowadzone do polskiego porządku prawnego. Resort szykuje już dalsze ułatwienia, które mają pomóc przedsiębiorcom uzyskać informacje o potencjalnych partnerach biznesowych z biur informacji gospodarczej a także szybciej odzyskać długi i skorzystać z pozwów zbiorowych.

Ze względu na obszerność tematu w niniejszym artykule opisane zostały tylko te zmiany, które szczególnie mogą zainteresować przedsiębiorców z szeroko rozumianej branży TSL.

  1. Zmiany w Kodeksie pracy

Nowe rozwiązania przygotowane przez Resort Rozwoju obejmują istotne zmiany w szeregu ustaw i dotyczą wszystkich przedsiębiorców. Zmiany zaszły m.in. w prawie budowlanym, prawie pracy, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, prawie finansowym, prawie dotyczącym dozoru technicznego i prawie ochrony środowiska.

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na zmiany w prawie pracy. Firmy, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników zostały bowiem zwolnione z obowiązku ustalania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do tej pory tego typu zwolnienia obowiązywały w stosunku do firm zatrudniających mniej niż 20 pracowników (nastąpiło tu podniesienie progów z 20 do 50 pracowników). Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 osób jest zobowiązany do utworzenia ZFŚS  tylko jeśli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa. Również pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, a mniej niż 50 jest zobowiązany do ustalenia warunków wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie.

Zdaniem Ministerstwa zmiany te będą stanowić ułatwienie dla 46 tysięcy pracodawców zatrudniających od 20 do 49 pracowników, a dla ponad 1,5 miliona mniejszych będą stanowiły zachętę do zwiększenia zatrudnienia. Zniechęcą też firmy do sztucznego dzielenia przedsiębiorstw (co było dość powszechne aby uniknąć dodatkowych obciążeń finansowo prawnych).

Kolejną pozytywną zmianą jest uproszczenie zasad wydawania świadectw pracy. Do tej pory pracodawca był zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy za poprzednią umowę. Teraz pracodawca będzie musiał je wydać tylko gdy zażąda tego pracownik. W przeciwnym wypadku świadectwo pracy będzie wydane po faktycznym i definitywnym zakończeniu współpracy z pracownikiem.

Warto w tym punkcie wspomnieć także o tym, że odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę pracownik może teraz wnieść do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Również w ciągu 21 dni (od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę) pracownik może wnieść do sądu żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Nastąpiło tu wydłużenie terminów z 7 i 14 dni do 21 dni na korzyść pracownika.

  1. Kontrole w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorców powinien zainteresować także temat kontroli w firmach, które od tej pory mają być mniej uciążliwe. Uchwalono bowiem, że kontrole będą przeprowadzane nie w arbitralnie wybranych przedsiębiorstwach, ale w pierwszej kolejności tam, gdzie prawdopodobieństwo naruszenia prawa jest największe. Organy kontrolne mogą przeprowadzić kontrolę dopiero po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Dodatkowo wprowadzono zakaz ponownej kontroli, gdy ma ona dotyczyć zakresu objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ. Organy kontroli będą zobowiązane do zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o procedurach kontrolnych. Tylko na wniosek przedsiębiorcy będzie mogła zostać podjęta wspólna kontrola różnych organów, jeśli dotyczą tego samego przedmiotu. Przedsiębiorca będzie mógł złożyć także skargę do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie kontroli.

  1. Pakiet wierzycielski

Ale Pakiet „100 zmian dla firm” to także szereg innych pomysłów, które sukcesywnie mają wchodzić w życie.  9 marca 2017 r. Sejm uchwalił już tzw. „pakiet wierzycielski”. Jest to nowelizacja 10 ustaw, która ma ułatwić przedsiębiorcom dochodzenia wierzytelności.

Priorytetem ma być tutaj możliwość uzyskania rzetelnej informacji o kontrahencie i jego możliwościach płatniczych. W wielu przypadkach uchroni to przedsiębiorców od kłopotów z uzyskaniem zapłaty. Firmy mają zyskać szybki i łatwy dostęp do danych, poprzez złożenie wniosku do jednego z 5 biur informacji gospodarczej (BIG). Biura będą miały bowiem ustawowy obowiązek przekazywania danych pomiędzy rejestrami o przedsiębiorcach oraz udzielania zbiorczej informacji gospodarczej z kilku rejestrów na podstawie wniosku złożonego przez klienta jednego biura. Ma powstać także rejestr bezskutecznych egzekucji komorniczych, Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz obowiązek informowania o przedawnieniu zobowiązania. Jednocześnie ma nastąpić wzmocnienie ochrony dłużników poprzez zakwalifikowanie nierzetelnego wpisu o dłużniku jako czynu nieuczciwej konkurencji lub deliktu. Dłużnik będzie mógł także zakwestionować wpis w rejestrze biura informacji gospodarczej w ramach postępowania reklamacyjnego (sprzeciwu).

Projekt zakłada również usprawnienie dochodzenia należności w sądach, w tym umożliwienie postępowania grupowego (łącznie z utworzeniem centralnego rejestru postępowań grupowych) i przyspieszenie procedury takiego pozwu oraz poprawę egzekucji.

  1. Elektronizacja oraz skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

Zdecydowanie dobrym pomysłem Ministerstwa jest także skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizację przewiduje skrócenie okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych z 50 do 10 lat od dnia zakończenia pracy przez danego pracownika.  Projekt zakłada też tworzenie, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w postaci elektronicznej, co znacznie ułatwi zarządzanie aktami i ograniczy koszty utrzymania dokumentacji (w tej chwili nie jest dozwolone zastąpienie dokumentacji w formie papierowej archiwizacją elektroniczną. Teczka pracownicza w formie elektronicznej może mieć tylko charakter pomocniczy). Zaproponowane zmiany wejdą prawdopodobnie w życie od 2018 r.

  1. Podsumowanie

Likwidacja barier administracyjnych, usprawnienia dla mikro, małych i średnich firm oraz łagodniejsze przepisy dla przedsiębiorców, to główne zamierzenia Resortu Rozwoju. Przyjęty niedawno przez rząd projekt zmian znacznie ułatwi funkcjonowanie wielu polskim biznesmenom oraz zwiększy konkurencyjność naszej gospodarki.

W planach są kolejne rozwiązania pozwalające chronić interesy oraz wspierające rozwój przedsiębiorczości. Te propozycje wymagają jednak jeszcze zmiany wielu aktów prawnych.

Informacja za: www.mf.gov.pl – Pakiet „100 zmian dla firm”, www.zmpd.pl, www.rp.pl, www.praca.pl, www.biznes.onet.pl, www.ksiegowosc.infor.pl, Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.