Rate this post

Dziennik Urzędowy Monitor Polski opublikował właśnie umowę transportową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji, obowiązującą od 6 lipca 2014 roku. Umowa ma na celu dążenie do rozwoju przewozów drogowych osób i rzeczy między obu państwami oraz w tranzycie przez terytoria tych państw. Taka umowa pozwali rodzimym przewoźnikom na łatwiejsze wykonywanie przewozów do Gruzji, którzy obecnie napotykali na różne bariery (głównie biurokratyczne).

gruzja

 

Zakres umowy

 

Umowa transportowa Polska- Gruzja została podpisana w Tbilisi już 12 listopada 2013 roku, jednak dopiero niedawno weszła w życie. Ma ona zastosowanie do międzynarodowych przewozów drogowych osób i rzeczy w tranzycie przez terytorium tych państw oraz między terytorium państwa trzeciego a terytorium państwa jednej z umawiających się stron i z powrotem (wyłącznie pojazdami zarejestrowanymi na terytorium Polski lub Gruzji).

 

Przewóz osób i rzeczy

  • Zgodnie z zawartą umową regularne przewozy osób autobusami mogą być wykonywane na podstawie zezwoleń określonych przepisami prawa wewnętrznego umawiających się stron. Zezwolenia na tę część przewozu, która odbywa się na terytorium ich państw, będą wydawane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez Ministerstwo Gospodarki i Stałego Rozwoju lub Agencję Transportu Lądowego w odniesieniu do Gruzji. Zezwolenia nie wymaga wysłanie autobusu bez podróżnych w celu zastąpienia autobusu niesprawnego oraz zabranie podróżnych na terytorium jednego z państw strony umowy lub kraju trzeciego.
  • Przewozy rzeczy mogą być wykonywane także na podstawie zezwoleń; z wyjątkiem usług transportowych mienia przesiedleńczego, materiałów i akcesoriów (w tym dzieł sztuki) przeznaczonych na targi, wystawy i inne imprezy niekomercyjne, środków transportu, inwentarza, akcesoriów oraz sprzętu sportowego, dekoracji i rekwizytów teatralnych, instrumentów muzycznych, materiałów i akcesoriów stosowanych do celów reklamowych lub informacyjnych, a także przeznaczonych do wykonywania zapisów radiofonicznych, zdjęć filmowych lub telewizyjnych, lub pokazów cyrkowych, szczątków ludzkich, zwłok lub prochów, w celach humanitarnych, pomocy medycznej, pomocy w sytuacjach kryzysowych lub w przypadku klęsk żywiołowych, przy użyciu pojazdów o ładowności poniżej 3,5 tony lub dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 6 ton. Zezwolenia nie wymagają także przejazdy pojazdów w stanie próżnym wysłanych w celu zastąpienia pojazdu niesprawnego i zabrania rzeczy z takiego pojazdu oraz przejazdy pomocy drogowej. Zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego przewóz pojazdem, którego masa całkowita, nacisk osi lub rozmiary przekraczają normy obowiązujące na terytorium jednego z umawiających się państw, wymaga uzyskania uprzednio zezwolenia specjalnego (rekomendacji).

 

Przewozy osób i rzeczy objęte warunkami umowy podlegają cłom, podatkom i innym opłatom zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego każdej z umawiających się stron. Przewoźnicy jednej z umawiających się stron (jak również załogi pojazdów) muszą przestrzegać przepisów prawa wewnętrznego drugiej strony podczas przewozu na jej terytorium; w szczególności przepisów dotyczących ruchu i transportu drogowego.

 

Dwustronne porozumienia o współpracy

Gruzja ze względu na swoje położenie geograficzne jest ważnym ogniwem korytarza transportowego łączącego Europę i Turcję z Kaukazem Południowym i regionem kaspijskim. Ok. 80% transportu w Gruzji to tranzyt międzynarodowy. Także polscy przewoźnicy mają udział w przewozach do Gruzji oraz przez jej terytoria. Polski eksport do Gruzji wynosi od kliku lat ponad 100 mln USD rocznie (Gruzja odpowiadała za 0,05% polskiego eksportu). Głównie eksportujemy tam farmaceutyki, kosmetyki i chemię gospodarczą, maszyny i urządzenia, samochody oraz art. spożywcze. Z kolei udział Gruzji w polskim imporcie wynosi ok. 0,01%. W imporcie z Gruzji dominują orzechy i wino.

Już od kilkunastu lat obowiązują nasze państwa gospodarcze umowy dwustronne w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, umowa promująca rozwój polsko-gruzińskiej współpracy gospodarczej oraz międzyrządowa umowa o współpracy w dziedzinie turystyki . Teraz dołączyła do tego umowa transportowa.

 

Podsumowując

Celem podpisania umowy o międzynarodowych przewozach drogowych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji jest rozwój współpracy w zakresie transportu drogowego pomiędzy dwiema stronami. Umowa określa procedury i warunki do wydawania zezwoleń na przewozy osób, kategorie zezwoleń na przewozy rzeczy oraz sposoby i warunki korzystania z nich, właściwe jednostki odpowiedzialne za wdrożenie i wykonywanie postanowień umowy oraz wszelkie inne sprawy dotyczące stosowania niniejszej umowy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Informacja za www.zmpd.pl, www.gitd.gov.pl, Monitor Polski, www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl