Rate this post

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

 1. Energia elektryczna i gaz ziemny = przyszłość
 2. Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych
 3. Strefy czystego transportu
 4. Zachęty do inwestycji w pojazdy elektryczne
 5. Podsumowanie

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Sejm na początku br. uchwalił ustawę mającą na celu rozwój elektromobilności w Polsce oraz zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie. W konsekwencji ma zwiększyć się bezpieczeństwo energetyczne oraz niezależność energetyczna naszego kraju. Ma także poprawić się jakość powietrza w miastach – dzięki budowie infrastruktury paliw alternatywnych oraz upowszechnieniu pojazdów nisko i zeroemisyjnych (napędzanych energia elektryczną, gazem ziemnym lub wodorem). Dodatkowo wzrost zastosowania paliw alternatywnych w transporcie będzie oznaczał rozwój nowoczesnych technologii na rodzimym rynku. Projekt ustawy przewiduje też szereg korzyści dla użytkowników pojazdów elektrycznych.

 1. Energia elektryczna i gaz ziemny = przyszłość

Paliwa alternatywne to paliwa lub energia elektryczna, które są substytutem paliw stosowanych dotychczas (paliw ropopochodnych). Ich zaletą jest niezależność energetyczna, niski koszt produkcji i eksploatacji oraz zmniejszenie emisji związków toksycznych.

Rozwój rynku paliw alternatywnych w sektorze transportu jest niezbędny do zapewnienia czystej i konkurencyjnej mobilności. Od lat dąży do tego Unia Europejska, która wymaga od państw członkowskich wdrożenia Dyrektywy 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dyrektywa ta obliguje do budowy punktów ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania sprężonego (CNG) i skroplonego (LNG) gazu ziemnego.

Polska działała do tej pory w tej sferze zbyt opieszale. Istniała realna szansa na złożenie przez Komisję Europejską skargi na nasz kraj do Trybunału Sprawiedliwości i w konsekwencji nałożenie kar finansowych. Teraz jedna już to widmo nam nie grozi.

 1. Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych

Konieczność implementacji przez Polskę Dyrektywy 2014/94/UE i wypełnienia jej zobowiązań doprowadziły do powstania projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (autorem projektu było Ministerstwo Energii). Ustawa została przyjęta przez Sejm 11.01.2018 r., a następnie została podpisana przez prezydenta 05.02.2018 r.

Określa ona przede wszystkim zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych, w tym wymagania techniczne, jakie powinna spełniać ta infrastruktura. Mowa tu w szczególności o zasadach budowy sieci infrastruktury dla dystrybucji paliw alternatywnych. Sieć tę ma stworzyć 6400 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów energią elektryczną oraz 70 stacji tankowania gazu ziemnego CNG i LNG, zlokalizowanych w miastach i wzdłuż najważniejszych szlaków transeuropejskich drogowych korytarzy transportowych.

Do końca 2020 r. minimalna liczba punktów ładowania w ogólnodostępnych stacjach zlokalizowanych  gminach ma odpowiednio wynosić:

 • 1000 – w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 1000000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 600000 pojazdów (oraz min 6 punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego),
 • 210 – w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 300000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 200000 pojazdów,
 • 100 – w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 150000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 95000 pojazdów,
 • 60 – w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 100000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60000 pojazdów (oraz min 2 punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego).

Wszystko to ma pozwolić na swobodne przemieszczanie się pojazdów napędzanych tymi paliwami. W przyszłości planuje się stopniowe zwiększanie liczby punktów ładowania i budowy sieci punktów, umożliwiającej użytkowanie pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych.

Projekt precyzuje ponadto zasady sprzedaży usługi ładowania pojazdów elektrycznych, zasady działania podmiotów na rynku paliw alternatywnych, regulacje w zakresie informowania konsumentów oraz przepisy techniczne dla tej infrastruktury.

 1. Strefy czystego transportu

Co ważne ustawa określa również warunki funkcjonowania stref czystego transportu – zakłada możliwość wprowadzenia w miastach stref czystego ruch, po których będą mogły poruszać się tylko pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu. Będzie to rozwiązanie przydatne szczególnie w dużych miastach, gdzie występuje najwyższe ich stężenie. Strefy czystego transportu ustanowią rady gmin.

 1. Zachęty do inwestycji w pojazdy elektryczne

Ważnym założeniem wdrożenia nowych regulacji są z pewnością potencjalne korzyści, jakie osiągną użytkownicy pojazdów elektrycznych. Będą to m.in. zwolnienia z akcyzy przy zakupie samochodu (pozwoli to obniżyć koszt zakupu auta), korzystniejsza stawka amortyzacji dla firm, bezpłatny postój w strefach parkowania, czy możliwość poruszania się po bus pasach.

Zdaniem opozycji to jednak wciąż zbyt małe zachęty i nie przekonają one do zakupu bardzo drogich samochodów elektrycznych.

 1. Podsumowanie

Poprzez przyjęcie projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych polski rząd kontynuuje europejską politykę rozwoju infrastruktury i rynku paliw alternatywnych w transporcie. Składać się będzie na nie: ułatwienie obrotu paliwami alternatywnymi, wsparcie finansowe rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, wsparcie zakładów produkcyjnych w zakresie technologii związanych z paliwami alternatywnymi oraz wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego i projektów związanych z paliwami alternatywnymi, promocja pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, system zachęt dla nabywców pojazdów elektrycznych, rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego itp.

Wszystkie te rozwiązania mają przyczynić się do swoistej rewolucji w branży transportowej, a także wpłynąć korzystnie na polską energetykę i sektor IT. Wsparcie na wszystkie założone cele ma przekroczyć 18 mld PLN. Dodatkowo na rzecz czystego transportu planuje się przeznaczyć część wpływów z akcyzy od paliw płynnych (projekt ten wkrótce zostanie skierowany do Sejmu w ramach regulacji Funduszu Niskoemisyjnego Transportu).

Źródło: www.me.gov.pl, www.sejm.gov.pl, www.wprost.pl, www.rp.pl, www.globenergia.pl