Rate this post

przewozCzy jest przewóz sukcesywny, jak w przewozie sukcesywnym dzieli się odpowiedzialność przewoźników

Przewóz sukcesywny to przewóz wykonany na podstawie jednej umowy, zawartej przez nadawcę i jego bezpośredniego zleceniobiorcę oraz przez kilku kolejnych przewoźników, którzy przystępują do niej wiążąc się jej warunkami. W tej sytuacji wszyscy przewoźnicy odpowiadają względem nadawcy lub odbiorcy za prawidłowe wykonanie całego przewozu.

Przewóz sukcesywny to:

– 1 umowa,

– 1 dokument przewozowy,

– przejmowanie przez przewoźników listu wraz z przesyłką.

UWAGA! Jeśli któryś z przewoźników sukcesywnych zawarł odrębną umowę z innym podmiotem, to nie jest on kolejnym przewoźnikiem sukcesywnym, a podwykonawcą!

Przekazanie listu przewozowego

Przewóz może być uznany za sukcesywny, jeśli każdy kolejny przewoźnik przyjmuje towar od poprzedniego przewoźnika wręczając mu datowane i podpisane przez siebie potwierdzenie odbioru. Na drugim egzemplarzu listu przewozowego powinien natomiast wpisać swoje imię i nazwisko. Ważne jest, że w momencie gdy kolejny przewoźnik nie ma możliwości, by sprawdzić dokładnie ilości sztuk przewożonego towaru, jak również jego cech i numerów, musi on umieścić jaką adnotację na ww. egzemplarzu oraz na potwierdzeniu.

Odpowiedzialność przewoźników

Odpowiedzialność poszczególnych przewoźników ma charakter solidarny. Jeżeli towar ulegnie zaginięciu lub uszkodzeniu albo gdy dostawa będzie opóźniona nadawca lub odbiorca mogą pozwać wszystkich przewoźników lub też jednego z nich. Dlatego tak ważne są prawidłowe zapisy w liście przewozowym. Jeżeli przewoźnik sporządzi je tak, jak powinien  mogą być one podstawą do ewentualnych rozliczeń pomiędzy przewoźnikami (gdy wszyscy odpowiadali za daną szkodę w jakimś stopniu) lub do uwolnienia się od odpowiedzialności.

Rozliczenia regresowe

Konwencja CMR szczegółowo reguluje kwestię rozliczeń regresowych (zwrotnych) pomiędzy przewoźnikami. Zasada odpowiedzialności solidarnej tworzy sytuację, kiedy od każdego z przewoźników sukcesywnych można żądać całości odszkodowania. Przewoźnikowi, który wypłaci odszkodowanie należy się, zgodnie z Konwencją CMR roszczenie zwrotne w zakresie sumy odszkodowania, odsetek i kosztów od przewoźników, którzy uczestniczyli w wykonaniu umowy. W zależności od tego ilu przewoźników i w jakim stopniu spowodowało szkodę, tak zostanie podzielona odpowiedzialność:

1. szkoda została spowodowana przez 1 przewoźnika  – on sam ponosi ciężar odszkodowania

2. szkodę spowodowało dwóch lub więcej przewoźników – każdy z nich zapłacić kwotę proporcjonalną do swej części odpowiedzialności,

3. nie można ustalić kto lub w jakich proporcjach spowodował szkodę – każdy z przewoźników odpowie proporcjonalnie w stosunku do swojego wynagrodzenia za przewóz