Rate this post

fotoradarTeraz także osoby fizyczne (w tym użytkownicy samochodów) mogą mieć wpływ na rozmieszczenie fotoradarów w naszym kraju. Dzięki Narodowemu Programowi Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego możemy zaproponować miejsca instalacji urządzeń rejestrujących lub poprawić rozmieszczenie już istniejących. Na razie dotyczy to tylko urządzeń, które podlegają ministerstwu.

 

Projekt rozporządzenia i audyty

Według zapewnień Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Sławomira Nowaka, fotoradary ustawione w nieuzasadnionych miejscach zostaną usunięte po przeprowadzeniu audytu.

Ministerstwo, do końca lipca bieżącego roku, podda kontroli wszystkie fotoradary (w tym także gminne). Audyty mają być przeprowadzane cyklicznie co 40 miesięcy.

Również Najwyższa Izba Kontroli od pewnego czasu zajmuje się sprawdzeniem czy obecne fotoradary są ustawione w miejscach, w których dochodziło wcześniej do wypadków lub kolizji.

 

Jednocześnie projekt rozporządzenia ministra w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, przewiduje zwiększenie liczby fotoradarów. Jednak celem tego ma być tylko i wyłącznie poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach.

 

Co powinien zawierać wniosek o lokalizację fotoradaru?

Na stronie www.ocenprogrambrd.pl można złożyć wniosek, w którym należy możliwie precyzyjnie wskazać miejsce proponowanej lokalizacji fotoradaru, ze wskazaniem lokalizacji na możliwie szczegółowej mapie drogowej lub na szkicu odcinka drogi lub przedstawić projekt organizacji ruchu na projekcie istniejącego układu drogowego z zaznaczonym miejscem lokalizacji fotoradaru oraz przedstawić oznakowanie i inne elementy drogowe, które mogą mieć związek z funkcjonowaniem stacjonarnego urządzenia rejestrującego.

Dobrze byłoby dołączyć zdjęcia miejsca proponowanej instalacji urządzenia wykonane z pozycji kierującego pojazdem z obu kierunków drogi z odległości ok. 30 oraz 60 m od miejsca projektowanej lokalizacji.

Oprócz tego wniosek powinien zawierać analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego za ostanie 3 lata; w tym przedstawić zdarzenia drogowe wraz z ich przyczynami, w szczególności te zaistniałe z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu drogowego.

Jeżeli podmiot lub osoba fizyczna nie dysponuje takimi szczegółowymi danymi musi podać co najmniej dokładne miejsce proponowanej lokalizacji – miejscowość, adres lub kilometraż drogi oraz wskazać przyczyny uzasadniające taki wniosek, w szczególności obowiązującą dopuszczalną prędkość na drodze w miejscu projektowanej lokalizacji oraz na odcinku 500 m, przed i za projektowaną lokalizacją a w obszarze zabudowanym odpowiednio na odcinku 200 m, opis warunków widoczności na drodze w odległości do 100 m od tego miejsca oraz informacje dotyczące zainstalowanych na drodze w odległości do 1000 m od projektowanej lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących wraz z informacją o rodzaju i kierunku wykonywanych pomiarów.

 

Podsumowanie

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i kampania pod hasłem „zaproponuj lokalizację fotoradaru” ma na celu między innymi zaangażować wszystkich obywateli do współpracy na rzecz wspólnego celu jakim jest czynienie polskich dróg bezpieczniejszymi. Wszak każdego dnia na polskich drogach ginie średnio jedenaście osób, a sto czterdzieści zostaje rannych.

Czy jednak z naszych dróg rzeczywiście znikną urządzenia, które służą tylko po to aby zwiększać dochód gmin lub łatać dziurę w budżecie krajowym, okaże się niebawem?