Rate this post

transport intermodalny

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zakłada przeznaczyć ponad 5 mld euro na transport kolejowy, z czego przynajmniej 145 mln euro zostanie wydane na transport intermodalny (wykorzystujący co najmniej dwa rodzaje transportu). Przewiduje się też silniejsze wsparcie sektora kolejowego, morskiego, żeglugi śródlądowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i intermodalnego w ramach Strategii Rozwoju Transportu. Wsparcie finansowe oraz inwestycyjne dla transportu intermodalnego będą zatem większe niż w poprzednich latach. Deklaracje te złożył wiceminister Sławomir Żałobka podczas III Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2015, które odbywało się w dniach 28-29.04 w Gdańsku.

 

III Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2015

Forum Transportu Intermodalnego FRACHT to najważniejsze wydarzenie branży intermodalnej w Polsce. Odbywa się ono cyklicznie w Gdańsku i co roku gromadzi setki przedstawicieli portów morskich, terminali kontenerowych, spółek kolejowych, przewoźników i spedytorów, przedstawicieli władz krajowych i samorządowych oraz ludzi świata nauki. Podczas konferencji poruszane są najbardziej istotne kwestie dotyczące transportu intermodalnego, rozwoju infrastruktury kolejowej oraz gospodarki morskiej.

Tegoroczną konferencję objęli patronatem honorowym wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

 

Miliardy na transport i infrastrukturę

W ramach wystąpienia „Instrumenty Wsparcia Transportu Intermodalnego Przez Państwo” Podsekretarz Stanu, wiceminister infrastruktury i rozwoju – Sławomir Żałobka poinformował, że planuje się wydać ponad 5 mld euro na transport kolejowy w Polsce w latach 2014-2020 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To około 0,5 mld euro więcej niż w latach 2007-2013. Transport intermodalny jak w latach poprzednich otrzyma 145 mln euro.

Wiceminister powołując się na dokumentację Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. zapowiedział też, że w Polsce planowana jest rozbudowa i uruchomienie co najmniej 21 przeładunkowych węzłów transportowych na transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T – dostosowanych do obsługi logistycznej co najmniej dwóch rodzajów transportu. Dodatkowo na tej samej sieci modernizacji i przebudowie ma zostać poddane ponad 522 km torów, co przyczyni się do zwiększenia prędkości pociągów i tym samym wzrostu konkurencyjności kolei wobec innych środków transportu. Planuje się również zakup lub modernizację taboru kolejowego. Żałobka zapowiedział także poprawę dostępności od strony lądu dla ruchu towarowego do największych polskich portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Wszystko to w ramach środków z funduszu unijnego, które stwarzają możliwość zrealizowania kolejnych projektów.

 

Program „Łącząc Europę”

Jednak to nie jedyny zastrzyk gotówki. Wiceminister zapowiedział bowiem, że w nadchodzących latach Polska ma otrzymać dodatkowo ok. 4,14 mld euro w ramach nowego programu pod nazwą „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility). CEF to projekt promujący wzrost zatrudnienia i konkurencyjności poprzez prowadzone w jego ramach inwestycje ukierunkowane na infrastrukturę na poziomie europejskim. Ma on wspierać rozwój wydajnych, trwałych i połączonych ze sobą sieci transeuropejskich w dziedzinie transportu, energii i usług cyfrowych. Projekt stanowi nie tylko dla Polski, ale także dla całej Europy możliwość dalszego rozwoju, gdyż w jego ramach zostaną zbudowane m.in. rurociągi, porty morskie i nowe połączenia lotnicze. Powstaną także sieci energetyczne oraz inteligentne systemy transportowe i sieci szerokopasmowego Internetu.

W ramach tego wsparcia dla Polski przewiduje się realizację terminali towarowych i platform logistycznych, zapewniających wzajemne połączenia i integrację infrastruktury sieci TEN-T, obejmujące porty morskie, porty śródlądowe, porty lotnicze oraz terminale kolejowo-drogowe.

 

Podsumowując

Masa ładunków przewożonych w transporcie intermodalnym, zwłaszcza w przewozach kontenerowych, rośnie w Polsce z roku na rok (w 2014 r. wyniosła ponad 9,6 mln ton, co stanowi ponad 11% więcej niż w 2013 r.). W ciągu dziesięciu lat znacznie wzrosła też ilość firm obsługujących transport intermodalny.

Silna pozycja Polski w Europie, wzrost liczby przewożonych ładunków i operatorów oraz zauważalny potencjał rozwoju transportu intermodalnego wymaga szeregu inwestycji w naszym kraju; przede wszystkim w modernizację infrastruktury umożliwiającą swobodny dostęp do polskich portów oraz wzmocnienie potencjału centrów logistycznych. Miejmy nadzieję, że wsparcie finansowe tego sektora przybliży nas jeszcze bardziej do Europy i zwiększy zasięg naszych usług na globalnym rynku.