Rate this post

Stan polskiej branży motoryzacyjnej w 2015r. – raport.

Rynek motoryzacyjny w Polsce ma się całkiem dobrze. W ostatnim czasie wzrost gospodarczy pobudził ten sektor i sprawił,  że w naszym kraju oraz w całej Europie nowe rejestracje wzrosły o ponad 9%. Wciąż nie osiągnięto jednak poziomu sprzed kryzysu. Przed branżą motoryzacyjną stoi także mnóstwo wyzwań technologicznych, gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Liderzy branży są zgodni, że najważniejsze (wręcz rewolucyjne) zmiany w przemyśle samochodowym są jeszcze przed nami, ale branża jest dobrze przygotowana do wyzwań. Zdaniem ekspertów pomimo przeszkód przemysł i rynek motoryzacyjny będą nadal się rozwijać a branża motoryzacyjna będzie przez kolejne dziesięciolecia siłą napędową innowacji w Europie.

Dokładne wyniki branży motoryzacyjnej prezentuje coroczny raport Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). W obszernym opracowaniu przedstawiono także szereg innych statystyk dotyczących m.in. bezpieczeństwa ruchu drogowego, kradzieży samochodów, wartości ubezpieczeń komunikacyjnych, sprzedaży paliw, sprzedaży samochodów, rynku opon, inwestycji drogowych itp.

POlska

Rocznik PZPM

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów i firm zabudowujących oraz nadwoziowych. PZPM reprezentuje 45 firm członkowskich. W tegorocznym wydaniu rocznika PZPM „Raport 2016 Branża Motoryzacyjna” wykorzystano dane: Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, GUS, NBP, PAIiZ, Infobus JMK, Komisji Europejskiej, Komisji Nadzoru Finansowego, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, OICA, Polskiej Izby Motoryzacji, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy ETRMA, Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego PZPO i Związku Przedsiębiorstw Leasingowych.

Ożywienie na rynku

Na podstawie zebranych danych eksperci dostrzegają, że w ubiegłym roku zauważalny był wzrost rejestracji nowych samochodów i ogólne ożywienie w motoryzacji. Jednak mimo to branża odczuwa niedosyt, biorąc pod uwagę rosnące jednocześnie pierwsze rejestracje aut z drugiej ręki. Na każdy nowy przypadają dwa używane samochody, a połowa z nich liczy ponad 10 lat. Zatem flota pojazdów w Polsce nie odmładza się, pozostając jedną z najstarszych w Europie a to z kolei przyczynia się do znacznego zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Jakość powietrza w Polsce jest na alarmująco niskim poziomie.

Przemysł samochodowy zatrudnia w Polsce 172 tys. osób. W 2015 roku z działających w Polsce fabryk wyjechało ponad 640 tys. pojazdów. Nasz kraj należy do liczących się w Europie centrów produkcyjnych przemysłu samochodowego. Jesteśmy również liderem jeżeli chodzi o produkcję silników. Niestety tylko znikoma część wyprodukowanych w Polsce pojazdów znajduje nabywców na miejscu. W 2015 roku wartość eksportu przekroczyła 20 mld euro i była o blisko 10% większa niż w 2014 roku (wartość eksportu części sięgnęła 9 mld euro, wartość eksportu silników wysokoprężnych przekroczyła 2 mld euro).

Park samochodowy

W raporcie PZMP szczegółowo opisano rejestracje i produkcję zarówno samochodów osobowych, dostawczych, jak i ciężarowych. Ze względu na obszerność danych, w opracowaniu przedstawione zostaną wyłącznie statystyki dotyczące pojazdów ciężarowych (samochodów dostawczych, specjalnych, ciężarowych i ciągników drogowych, w  tym siodłowych).

Na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów oszacowano, że w parku tym na koniec 2015 roku było 2598,1 pojazdów tj. więcej o 2% w stosunku do 2014 roku. Spada udział samochodów ciężarowych, specjalnych, ciągników samochodowych i lekkich dostawczych w całości parku samochodowego i w 2015 roku osiągnął 13%, o 0,2% mniej niż w 2014 roku.

Na koniec 2015 roku w części aktualizowanej parku, w Polsce było zarejestrowanych 1972,8 tys. lekkich samochodów dostawczych o dmc do 3,5 tony, o 1,5%. więcej niż w 2014 roku. Niemal połowa z nich (49%) miała od jedenastu do dwudziestu lat. Na koniec 2015 roku było zarejestrowanych 625,3 tys. samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony, o 3%  więcej niż w 2014 roku. Największy, 37% udział w całości parku miały samochody od jedenastu do dwudziestu lat . Samochody w wieku od pięciu do dziesięciu lat miały 27% udziału, najstarsze, ponad 20-letnie 19%, zaś najmłodsze, mające 4 lata lub mniej, 17%. W 2015 roku zaktualizowany park samochodów ciężarowych, specjalnych i ciągników siodłowych o dmc powyżej 16 ton wyniósł 435,1 tys. sztuk, o 5,9%. więcej niż rok wcześniej. Najliczniejsza była grupa licząca od jedenastu do dwudziestu lat (158,9 tys. pojazdów) oraz mająca od pięciu do dziesięciu lat (140,1 tys.). Pojazdy najmłodsze, mające do czterech lat liczyły 91,1 tys., zaś najstarsze, ponad dwudziestoletnie 45 tys. Na koniec 2015 roku zarejestrowanych było 277,4 tys. ciągników samochodowych o dmc równej lub większej od 16 ton. Najliczniejsze były ciągniki w wieku od pięciu do dziesięciu lat, stanowiąc 37% całej grupy ciągników samochodowych. Średni wiek ciągników samochodowych wyniósł 8,8 roku.

Liczba zarejestrowanych w Polsce ciągników samochodowych po raz pierwszy była większa od liczby zarejestrowanych samochodów ciężarowych (kompletnych podwozi nie licząc ciągników). Odzwierciedla to inwestycje przewoźników specjalizujących się w drogowym transporcie międzynarodowym. Na koniec 2015 roku w aktualizowanej części parku, w Polsce było zarejestrowanych 453 tys. przyczep i naczep ciężarowych oraz specjalnych (w tym 275,9 naczep ciężarowych i specjalnych) i 1 019,8 tys. przyczep lekkich. Tu także najliczniejszą grupę stanowią pojazdy ponad dwudziestoletnie. Liczba nieaktualizowanych w ostatnich pięciu latach samochodów ciężarowych sięgnęła na koniec 2015 roku 913,8 tys. oraz 77,2 tys. ciągników samochodowych.

W 2015 roku działające w Polsce fabryki wyprodukowały wg danych GUS 120,940 samochodów ciężarowych i ciągników drogowych, o 4,4% więcej niż rok wcześniej.

Nowe rejestracje

W 2015 roku pierwsze rejestracje nowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton sięgnęły 22 437 sztuk, to jest o 26,6 % więcej niż w 2014 roku. Wynik był bliski rekordowego 2007 roku, kiedy zarejestrowano 22 682 pojazdy. W segmencie samochodów ciężarowych o dmc równym lub większym od 16 ton rejestracje wyniosły 20 236 sztuk, o 31,7%  więcej niż w 2014 roku. Najliczniejszą grupę w segmencie samochodów ciężarowych stanowiły ciągniki siodłowe, których zarejestrowano 17 015 sztuk, o  32% więcej niż rok wcześniej. Stanowiły one 87 % rynku, o 2 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej. W 2015 roku zarejestrowano także ponad 67,1 tys. nowych przyczep i naczep (przyrost niemal 18%). Z naczep o dmc powyżej 3,5 tony największa grupę stanowiły platformy i  skrzynie (w tym kurtynowe i z opończami). Na drugim miejscu utrzymały się wywrotki. Trzecią z najpopularniejszych kategorii były furgony. Wyrejestrowano natomiast 39 165 samochodów ciężarowych (bez ciągników siodłowych i samochodów specjalnych), tj. o 1% mniej niż rok wcześniej.

Wzrasta także leasing. Branża transportowa zwiększyła zakupy w 2015 roku o 9,2%. Wartość wyleasingowanych 7,7 tys. samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony wyniosła  ponad 2 mld zł. Łączna wartość wyleasingowanych samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep i przyczep wyniosła w 2015 roku 11,4 mld zł i była o dwa miliardy zł większa niż w  2014 roku.

Transport drogowy

W samochodowym transporcie drogowym na koniec 2015 roku działało 189 tys. przedsiębiorstw. Branża zatrudnia ok. 550 tys. kierowców samochodów ciężarowych. W 2015 roku praca przewozowa całego transportu była większa o 3,6% w stosunku 2014 roku i wyniosła 360,6 mld tkm. O 2% zmalał jednak tonaż przewiezionych ładunków (osiągnął 1803,8 mln ton). Transport samochodowy wykonał pracę 273,1 mld tkm, o 3,9% większą niż w 2014 roku, przy tonażu o 1,5 proc. mniejszym niż rok wcześniej, wynoszącym 1505,7 mln ton. Liczba przedsiębiorców wykonujących przewozy międzynarodowe ładunków wzrosła o 1,8 tys. do 31,3 tys., natomiast samochodów ciężarowych o  16,8 tys. sztuk, do 185,4 tys. W 2015 roku przeciętna flota liczyła 5,9 samochodu ciężarowego.

Przewoźnicy odmładzają tabor samochodowy. Najnowsze pojazdy ciężarowe z silnikami Euro V i Euro VI stanowiły ponad 60,6% floty, gdy udział poprzednio najpopularniejszych samochodów z silnikami Euro  III zmalał do 20,8%. Odsetek najstarszych modeli (Euro II i niżej) spadł do 5%.

Podsumowując

PZPM zaprezentował niedawno najnowszą edycję corocznego Raportu Branży Motoryzacyjnej. Z obszernej publikacji dowiadujemy się, że w 2015 roku dynamicznie rosła  liczba rejestracji we wszystkich segmentach pojazdów (utrzymała się tendencja wzrostowa zwłaszcza na rynku samochodów użytkowych). Dobra koniunktura na rynku samochodów ciężarowych przełożyła się także na wzrost sprzedaży w segmencie przyczep i naczep. Jest to skutek ożywienia ogólnogospodarczego i świadczy o większych inwestycjach firm w Polsce. Dobre wyniki wypracowały także ulokowane w Polsce fabryki motoryzacyjne (rozwija się zarówno produkcja, jak i eksport motoryzacyjny z Polski). Wyniki te świadczą o stopniowym ożywieniu całego europejskiego rynku motoryzacyjnego.

Informacja za: PZPM – Branża Motoryzacyjna Automotive Industry Raport 2016