Rate this post

Na niedawnym posiedzeniu Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych zapadły decyzje w sprawie zezwoleń i zasad wykonywania przewozów na terytorium Federacji Rosyjskiej w kontekście nowych rosyjskich regulacji prawnych. Strona rosyjska wyraziła gotowość uzgadniania ze stroną polską wszelkich aspektów przewozów drogowych, w szczególności w przypadku przewozu dwustronnego ładunków pochodzących z krajów trzecich. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele resortu infrastruktury oraz przewoźników.

russian-flag-

Jak obecnie wygląda kwestia zezwoleń na 2015 rok i czy dogadano się w sprawie kontroli przewozów po dniu wejścia w życie nowej ustawy federalnej?

 

Dostęp do rynku rosyjskiego – kontyngent na 2015 rok

Obrady Komisji odbyły się w Moskwie w dniach 29–30 stycznia 2015 roku. Posiedzenie było realizacją postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych z dnia 30 sierpnia 1996 roku. Do spotkania dążyli już wcześniej polscy przewoźnicy, którzy w związku z niekorzystną polityką transportową Rosji postulowali nawet o wypowiedzenie bądź renegocjacje polsko-rosyjskiej umowy o międzynarodowych przewozach drogowych.

Polskiej delegacji przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz. OZPTD w obradach reprezentował Dyrektor Generalny Andrzej Bogdanowicz. Podczas dwudniowych rozmów ustalono, że wszystkie porozumienia, odnoszące się do przewozów drogowych, uzgodnione w Soczi w 2012 roku obowiązują bez zmian i w całości. Oznacza to, że polscy przewoźnicy nadal będą mieć dostęp do tamtejszego rynku, jednak nie udało się uzyskać dla nuich zwiększenia kontyngentu zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich.

Dla przypomnienia porozumienie z Soczi umożliwia Polsce otrzymanie 45.000 szt. zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich. Strona rosyjska zapewniła jednak, że w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na zezwolenia na przewozy do/z krajów trzecich w I półroczu 2015 roku, rozważy przekazanie dodatkowych 20.000 szt. tego rodzaju zezwoleń. Zezwolenia dwustronne i tranzytowe wynoszą dla strony polskiej 205.000 szt. Łączny kontyngent zezwoleń rosyjskich dla Polski w 2015 roku został utrzymany i będzie wynosił co najmniej 250.000 szt.

 

Co dalej z funkcjonowaniem Konwencji TIR?

Strona rosyjska poinformowała też o przeprowadzanych w Federacji Rosyjskiej procedurach, których celem jest kontynuowanie funkcjonowania Konwencji TIR na jej terytorium. Na przyszłym posiedzeniu grupy roboczej EKG ONZ zostaną rozpatrzone propozycje poprawek, zgłoszonych przez Federację Rosyjską do tej Konwencji.

 

Zasady wykonywania przewozów drogowych vs. nowa ustawa federalna

Podczas posiedzenia Komisji poruszona została także ważna kwestia, dotycząca nowej ustawy o transporcie drogowym, którą prezydent Rosji podpisał 24 listopada 2014 roku. Ustawa wprowadza zmiany do ustawy federalnej „O kontroli państwowej wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych i o odpowiedzialności za naruszenie trybu ich wykonywania” oraz do kodeksu wykroczeń administracyjnych FR, w zakresie dotyczącym kontroli przewozów.

Zgodnie z zapisami ustawy przejazd po drogach środków transportu o dużej masie lub dużych gabarytach wymaga zezwolenia specjalnego. W kodeksie wykroczeń administracyjnych została wprowadzona grzywna w wysokości od 150 000 do 200 000 rubli, nakładana na kierowców za przewóz przez zagranicznego przewoźnika towarów lub osób pomiędzy punktami znajdującymi się na terytorium Federacji Rosyjskiej. W przypadku przewozu wykonywanego bez zezwolenia albo z nieprawidłowo wypełnionym zezwoleniem, bez tzw. talonu ewidencyjnego, bez adnotacji funkcjonariusza, grzywna nakładana na kierowcę wynosić będzie od 100 000 do 150 000 rubli. Wprowadzono też zmiany odnośnie trybu zatrzymywania środków transportu, które są własnością przewoźnika zagranicznego.

W związku z tym, że nie zostały jeszcze wydane akty wykonawcze do nowych rosyjskich przepisów, strona rosyjska poinformowałam, że ich stosowanie będzie możliwe wyłącznie po wydaniu tych aktów. Proces legislacyjny potrwa około 6 miesięcy, a strona polska będzie brała udział w konsultacjach aktów prawnych w ramach powołanej w tym celu grupy roboczej.

Zdaniem przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Piotra Litwińskiego rozmowy nie przyniosły jednak zmiany stanowiska Federacji Rosyjskiej w tej sprawie i jakiegokolwiek złagodzenia przepisów. Najbliższe tygodnie pokażą też, czy służby kontrolne FR nie będą stosować własnej interpretacji przepisów.

 

Podsumowując

Strona rosyjska to niezwykle trudny partner; szczególnie w kontekście wydarzeń na Ukrainie i wprowadzeniu w związku z tym embarga na niektóre artykuły rolno-spożywcze z UE i z Polski, na którym cierpią także rodzimi przewoźnicy. Niedawne spotkanie w Moskwie wprowadziło jedynie umiarkowany optymizmu w relacjach transportowych Polska-Rosja.

Informacja za www.mir.gov.pl, www.zmpd.pl, www.ozptd.pl