Rate this post

Stan polskiego transportu- raport

raport polski transport

Komisja Europejska opublikowała w kwietniu tego roku ranking jakości transportu w państwach Unii Europejskiej. Niestety Polska znalazła się na jednym z ostatnich miejsc pod względem infrastruktury w każdej z ocenianych dziedzin. Statystyka została jednak sporządzona na podstawie danych sprzed dwóch lat więc nie oddaje ona pełnego obrazu zmian, jakie zaszły w tym czasie w naszym kraju. Czy wierzyć zatem w te wyniki?

 

Cel rankingu Komisji Europejskiej

Celem rankingu KE jest pomoc w zidentyfikowaniu obszarów, które trzeba poprawić oraz pomoc w określeniu priorytetów inwestycyjnych w obszarze polityki transportowej państw członkowskich. Ranking został przygotowany w oparciu o dane Eurostatu, Europejskiej Agencji Środowiska, Banku Światowego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Zestawienie i ujednolicenie danych z różnych źródeł pokazuje rzeczywisty oraz całościowy obraz usług transportowych w poszczególnych krajach i ma on pomóc w prowadzeniu polityki ukierunkowanej na podnoszenie standardów w zakresie ogólnie pojętego transportu.

Jest to pierwszy tego typu raport w historii Komisji.

 

Tablica wyników

W raporcie podzielono i zestawiono wyniki państw członkowskich w 22 kategoriach związanych z transportem i umieszczono je na jednej tablicy. Uwzględniono przy tym liczbę mieszkańców danego kraju. Tabela wyników zobrazowała duże zróżnicowanie wszystkich państw członkowskich. W siedmiu głównych kategoriach oceniony został stan transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego. Dodatkowo kategorie te podzielono na podkategorie: infrastruktura, bezpieczeństwo, jednolity rynek, wpływ na środowisko, innowacje i badania naukowe, innowacyjność w produkcji i obsłudze samochodów, pociągów, statków i samolotów, logistyka, stan wdrożenia prawa unijnego oraz naruszenia unijnych regulacji. Wyróżniono pięć krajów, które osiągnęły najlepsze i najgorsze wyniki.

Tablicę można wyświetlić z wynikami uporządkowanymi według rodzaju transportu albo według jednej z kategorii. Polska otrzymała na tablicy -6 punktów, podczas gdy Holandia zdobyła maksymalne +11 punktów.

 

Polska na ostatnim miejscu aż w 9 kategoriach

Niestety Polska oraz Bułgaria znalazły się w grupie pięciu najgorszych państw UE aż w 9 kategoriach. Negatywnie oceniono poziom polskiej infrastruktury transportowej, a także stan bezpieczeństwa na polskich drogach i na kolei oraz poziom rozwiązań logistycznych w polskim transporcie kolejowym i powietrznym. Źle oceniono również jakość infrastruktury polskich portów. Polska znalazła się także wśród państw, które największa ilość razy naruszyły prawo unijne w odniesieniu do transportu kolejowego i lotniczego. To uplasowało Polskę na ostatnim miejscu wśród wszystkich państw Wspólnoty.

Jedynie w 3 kategoriach Polska znalazła się w grupie pięciu najlepszych państw UE: pozytywnie oceniono rozwiązania dotyczące jednolitego rynku na kolei, skali przewozów ludzi i towarów za pomocą kolei oraz wysoki poziom konkurencyjności tych przewozów.

Na czele rankingu uplasowały się Holandia (najlepsze wyniki w 11 ocenianych kategoriach), Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i Dania. Słabo wypadła natomiast Grecja, Litwa i Rumunia. Komisja Europejska zapowiedziała, że będzie przyglądać się postępom w poszczególnych państwach i jednocześnie zamierza poprawić jakość stosowanych wskaźników.

 

Podsumowanie

Złe wyniki jakie otrzymała Polska stanowią istotną informację o negatywnej ocenie rodzimego transportu przez Europę. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podważa jednak prawidłowość tych statystyk, gdyż pochodzą one z danych z 2012 roku. I faktem jest, że przez ten czas w Polsce zaszły istotne zmiany w ilości i jakości infrastruktury; nastąpił m.in. wzrost inwestycji na kolei, wzrosła sieć drogowa, podwoiła się sieć dróg ekspresowych i autostrad, zmodernizowano znaczną część dróg krajowych i samorządowych, a na dalszą modernizację Polska otrzymała 100 mld zł z unijnego budżetu na lata 2014-2020. Wyniki te warto zatem traktować z „przymrużeniem oka”.